Folketrygden og registre

Folketrygden

Når en nær pårørende dør kan du ha rett til en eller flere av følgende ytelser gjennom folketrygden:

Gravferdsstønad er behovsprøvd og kan gis til å dekke faktiske, nødvendige utgifter til gravferden. Utgifter til privat minnesamvær etter gravferdsseremonien regnes ikke som faktiske utgifter.

Folketrygdloven § 7-2

Stønad til båretransport kan gis når et medlem av folketrygden dør i Norge og båren med den døde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km.  Nødvendige utgifter dekkes ut over egenandelen.