Skjenking av alkoholholdige drikker - skjenkebevilling

Du må ha kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent. Skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling. Bevillingshaver er den hvis regning virksomheten drives.

Søknadsfrist

Det kan levers inn søknad om alminnelig skjenkebevilling hele året.

Søknadsskjema

Du bruke skjemaet Søknad om skjenkebevilling som du finner under Skjema.

Kriterier

Før en bevilling gis, innhentes de uttalelse fra:

Hvem kan søke

Bevillingen kan kun gis til virksomheter som har serveringsbevilling. Det må avlegges etablererprøve. Denne må være bestått.
Det er det ingen tak på antall skjenkebevillinger som gis.

Hva koster det?

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Du finner betalingssatsene under Kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker.

Varighet på bevilling

Skjenkebevilling gis for inntil fire år, men opphører 30. juni, året etter at bystyret er konstituert. 

Annen informasjon