Salg av alkoholholdig drikke - salgsbevilling

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 % alkohol.

Søknadsskjema

Du bruker Salgsbevilling for alkohol som du finner under Skjema

Husk vedlegg:

Omsetningsoppgave

Du bruker Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) som du finner under Skjema

Hvem kan søke

Salgsbevilling kan søkes av firma/personer som ønsker å drive salg av visse alkoholprodukter.

Kriterier

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevillingshaver skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Både styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personer må være over 20 år og de må arbeide i virksomheten. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Hva koster det?

Du finner betalingssatsene under Kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, sosialenhet, brann, skatte- og avgiftsmyndighetene. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

Varighet på bevilling

Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan allikevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest inne 30 dager etter overdragelsen.

Samarbeidspartner:

Klage

Vedtaket kan påklages.

Annen informasjon