Renovasjons-, vann- og avløpsavgifter i Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har gode renovasjons-, vann og avløpstjenester, men er dessverre dyrest i landet på disse tjenestene.

Høye kommunale avgifter er en sak politikerne har sterkt fokus på, og det jobbes fortløpende for å forsøke å finne muligheter for å redusere avgiftene.

Hvorfor har vi så høye avgifter?

Avgiftene beregnes etter selvkostprinsippet, dvs. avgiftene skal dekke avdrag på lån, renteutgifter og driftskostnader.

Hægebostad er en langstrakt kommune med spredt bosetting. Det er få abonnenter som er koblet til offentlig vann og avløp, og dermed få å dele kostnadene på. Videre utbygging av infrastruktur for å koble på flere abonnenter krever store investeringer.

Hægebostad har investert i nytt, framtidsrettet renseanlegg og øvrige kommunale avløpsanlegg er av gjennomgående god stand. Investering i nytt renseanlegg var helt påkrevd, pga. alder og tilstand på forrige anlegg. Nybygg og oppgradering av anlegg medfører større avskrivningskostnader enn eldre anlegg som ikke er oppgradert. Avskrivingstiden er 20 år og denne kan ikke forlenges. Høye avskrivninger medfører høye avgifter.

Hægebostad og Åseral kommuner er felles eiere av renovasjonsselskapet HÅR. Dette selskapet er medeier i Returkraft og leverer avfallet til forbrenning her. Leveringskostnadene hos Returkraft har av ulike grunner holdt seg høyere enn det som var forventet. Dette påvirker driftskostnadene for HÅR og dermed også renovasjonsavgiften i kommunene. På den andre sida har private kunder i HÅR mulighet til å levere inntil en viss mengde gratis på avfallsstasjoner. Dette er en gode som ikke blir synliggjort, og det er bevist valg i HÅR for å stimulere til at mest mulig avfall leveres avfallsstasjonene istedenfor å bli liggende i miljøet.

Noen tiltak som kan redusere avgiftene:

I forbindelse med budsjettprosessen for 2019 vil politikerne få presentert hvordan ulike scenarier kan påvirke avløpsgebyrene.

Bruk av statistikk

Som i andre saker kan statistikk framstilles på ulike måter, og det faktiske bildet er som oftest mer nyansert. Hægebostad kommunestyre har valgt å ikke innføre eiendomsskatt fordi de øvrige kommunale avgiftene er høye. Dersom man ser på kostratall for kommunale avgifter hvor eiendomsskatt er inkludert, er ikke Hægebostad blant de dyreste i landet.

Dersom man videre ser på bostedskostnader, er Hægebostad blant de rimeligere kommunene å bo i. Hægebostad ligger på plass 145 av 422 kommuner, dvs 277 kommuner er dyrere å bo i. Bostedskostnader er totale kostnader for en enebolig på 120 m2 inkl. kommunale avgifter.

Videre arbeid

Kommunale avgifter er sak som ofte er på den politiske agendaen. Vi er glade for å ha tjenester av god kvalitet, men jobber samtidig for å finne fram til tiltak som kan påvirke avgiftene i riktig retning. Politikerne avventer tallene som presentes i budsjettprosessen, før man tar stilling til neste års avgifter.

                                                                                                  

Margrethe Handeland

Ordfører